Privatumo politika

 

1. Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.dovanasau.lt  (toliau –Pardavėjas) ir asmens, apsilankiusio parduotuvėje (toliau – Lankytojas) pagrindinius asmens duomenų kaupimo, rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus bei tvarką.

 

2. Privatumo nuostatos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti www.dovanasau.lt  interneto svetainėje: įsigyti prekes, skaityti skelbiamą informaciją, atsiliepimus, palikti komentarus bei kitokio pobūdžio informaciją, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su duomenų pateikimu, gavimu, grįžtamuoju ryšiu.

 

3. Pardavėjas garantuoja kiekvieno Lankytojo asmens duomenų privatumą ir apsaugą.

 

4. Lankytojas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Lankytojas pateikia Pardavėjui lankydamasis www.dovanasau.lt  interneto svetainėje.

 

5. Lankytojas, ketinantis įsigyti pasirinktą prekę, privalo Pardavėjui pateikti šiuos kontaktinius duomenis:

5.1 Vardas, pavardė.

5.2 Telefono numeris.

5.3 Elektroninis paštas.

5.4 Gavimo šalis, adresas, miestas.

5.5 Pašto indeksas.

 

6. Pardavėjas deklaruoja, jog Lankytojo suteiktus duomenis naudos šiems tikslams:

6.1 Galimybei pristatyti prekes Lankytojo nurodytais kontaktais.

6.2 Galimybei stebėti prekių teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti.

6.3 Galimybei susisiekti su Lankytoju dėl iškilusių neaiškumų arba kitokių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių būtina susisiekti su Lankytoju.

 

7. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kurie Lankytojo duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

8. Lankytojas turi teisę papildyti ir (ar) keisti savo prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus.

 

9. Naudotis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis gali:

9.1 Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

9.2 Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus (tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija).

9.3 Juridiniai asmenys.

9.4 Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

10. Pardavėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo prisijungimo duomenų gali prieiti tik Pardavėjo įgalioti asmenys.

 

11. Lankytojas yra pats atsakingas už visų pirminių prisijungimo duomenų slaptumą.

 

12. Lankytojų duomenis Pardavėjas saugomi tol, kol Lankytojas raštu nepareikalauja pašalinti jo duomenis.

 

13. Pardavėjo likvidavimo atveju visi surinkti Lankytojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

 

14. Naudodamasis www.dovanasau.lt  interneto svetaine Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis Pardavėjo Privatumo politikos nuostatomis. Jei Lankytojas nesutinka su šiomis Privatumo nuostatomis, jis neturi teisės naudotis www.dovanasau.lt interneto svetaine ir turėtų nedelsiant ją palikti.

 

15. Pardavėjas Lankytojų asmens duomenų apsaugą įgyvendina vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. IX-1296 nuostatomis.

 

16. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo nuostatas. Šie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo www.dovanasau.lt  interneto svetainėje. Jei Lankytojas po Privatumo nuostatų pakeitimų paskelbimo naudojasi www.dovanasau.lt  interneto svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais.